ตารางแจ้งหมายเลขพัสดุ

*ค้นหาได้จากรหัสออเดอร์, ชื่อ, สกุล, อีเมล์ หรือเบอร์โทร

รหัสการสั่งซื้อ ชื่อผู้รับ รหัสสินค้า หมายเลขพัสดุ
OR0090 รัชฎาภรณ์

HD0366

HD0150

HD0151

RG919969326TH

RG919969326TH

RG919969326TH

OR0087 ปิยวรรณ

HD0120

HD0132

RG919969357TH

EJ907539505th

OR0084 วิสา

HD0115

HD0212

EK045709744TH

EK045709744TH

OR0083 มะลิวัลย์

HD0153

RG919969388TH

OR0076 Neunghathai

HD0152

RG919969374TH

OR0072 เกษรินทร์

HD0132

HD0297

RG774070705TH

RG529574914TH

OR0070 ศราภรณ์

HD0132

RG146182917TH

OR0066 น.ส.พิศมัย

HD0428

HD0468

RG343311255TH

 

OR0061 นางบุษบา

HD0350

EJ343662013TH

OR0060 จีรนันท์

HD0281

RG529574171TH

OR0056 นิสา

HD0120

HD0345

HD0224

RG146182903TH

RG146182903TH

RG146182903TH

OR0050 วรรณภา

HD0248

RG529574110TH

OR0048 ศุภานัน

HD0257

RG529574070TH

OR0036 สุธาพร

HD0249

RG774066374TH

OR0035 สุธาพร

HD0149

RG774066374TH

OR0033 รัตนาวดี

HD0225

EJ785144948TH

OR0031 วลัยพร

HD0224

RG774066388TH

OR0026 นางสาววิภาวดี

HD0150

RG919969343TH

OR0025 รัตน์ตนา

HD0149

RG774066391TH

OR0021 ผกากรอง

HD0166

HD0141

RG774066365TH

RG774066365TH

OR0017 กิตติพร

HD0120

 

OR0015 นางสาวอุไรวรรณ

HD0056

 

OR0011 นงคราญ

HD0062

RG774341071TH

OR0006 ราณี

HD0088

 

OR0005 อัจฉรา

HD0057