ตารางแจ้งหมายเลขพัสดุ

*ค้นหาได้จากรหัสออเดอร์, ชื่อ, สกุล, อีเมล์ หรือเบอร์โทร

รหัสการสั่งซื้อ ชื่อผู้รับ รหัสสินค้า หมายเลขพัสดุ
OR6436 Jiratha

HD0249

ER560379142TH

OR6433 รจนา

HD5156

HD5324

 

 

OR6431 เมย์วิกาน

HD5110

RK527962142TH

OR6429 เพ็ญศิริ

HD4903

ER102549155TH

OR6427 กิตติยา

HD4982

ER299057729TH

OR6423 สุภัทรา

HD5558

HD5592

HD4608

HD3843

ER299057675TH

ER299057675TH

ER299057675TH

ER299057675TH

OR6422 นส.

HD0249

RL563672474TH

OR6418 นงพะงา

HD0460

HD4425

RK903468905TH

RK825890809TH

OR6415 ประภัสสร

HD4903

RK709798745TH

OR6412 ศุภรางศ์

HD5213

RX098734082TH

OR6411 เบญจมาศ.

HD5235

EQ533461026TH

OR6408 รัตติกาล

HD4879

ER102513059TH

OR6402 นรินทร์

HD5124

HD5110

RK709793505TH

RK709793505TH

OR6400 วราภรณ์

HD5143

ER102491225TH

OR6395 แสน.

HD5142

RK709792005TH

OR6394 ญาณิสา

HD1770

RL275478735TH

OR6391 คุณประภัสสร

HD5347

EN278947027TH

OR6388 วิชุดา
OR6385 จุณจิรา

HD0564

ER560420131TH

OR6381 ลักษณาภา

HD5578

RL303770425TH

OR6380 ธนัชฏ

HD5425

HD4470

HD4560

HD5016

EN278946596TH

 

ER299057026TH

ER299057026TH

OR6379 ญาณภัสน์

HD0249

ER560417234TH

OR6377 ปริศนา

HD5002

ER299057091TH

OR6375 สุภาพรรณ

HD5156

HD5033

HD5577

HD5580

RL303769087TH

RL303769087TH

RL303769087TH

RL303769087TH

OR6374 อรนุช

HD4780

EQ425984981TH