ตารางแจ้งหมายเลขพัสดุ

*ค้นหาได้จากรหัสออเดอร์, ชื่อ, สกุล, อีเมล์ หรือเบอร์โทร

รหัสการสั่งซื้อ ชื่อผู้รับ รหัสสินค้า หมายเลขพัสดุ
OR7034 ภรณี

HD5989

TH01422NNK828B

OR6903 นางอิสรีย์

HD5870

RL311952853TH

OR6891 ชลาลัย

HD5966

RL311952779TH

OR6861 นาดีบะห์

HD5885

HD5874

ET662957858TH

ET662957858TH

OR6860 สุภัค

HD0488

ET954697598TH

OR6854 นางทิพยาภรณ์

HD5159

HD5159

ET954716439TH

ET954716439TH

OR6851 คุณ

HD5773

EU650319615TH

OR6839 อธิกา

HD5323

EU961110123TH

OR6834 พัชรี

HD5720

RL311952297TH

OR6828 พรนภา

HD5787

RL988816127TH

OR6824 ณิชาภา

HD5146

ET954616078TH

OR6821 ชนิกา

HD5733

ET662956954TH

OR6818 ชิตาห์

HD5152

ET954614655TH

OR6799 ชุษณา

HD0500

RB318842971TH

OR6798 เดือนฉาย

HD5711

ET318304677TH

OR6777 นิตยา

HD0500

ET781394049TH

OR6772 ละเอียด

HD5159

RM562295391TH

OR6768 รมณีย์

HD5146

ET781392175TH

OR6741 นางสาวชลธิชา

HD5427

RK855571724TH

OR6737 อุไรวรรณ

HD5620

ET318303495TH

OR6727 ธีรธัญญา

HD5414

ET318303138TH

OR6725 Pattarasua

HD5339

ET318303141TH

OR6715 ดรุณี

HD5698

ET318302821TH

OR6714 ศิริพร

HD5716

RK855571653TH

OR6712 ขวัญใจ

HD5627